1. Du är här:
  2. BIG
  3. Administration
  4. Om BIG

Om BIG

Vad är BIG och hufo-institutioner?

Bokstavskombinationen BIG står för Institutionen för biologisk grundutbildning, en institution, som inrättades vid Stockholms universitet 1970 för att ta hand om grundutbildningen i det då nya blockämnet biologi. (Fram till 1990 hette institutionen Biologiska övningslaboratoriet, BÖL) BIG ansvarar för alla grundkurser, påbyggnadskurser och examensarbeten inom det biologiska ämnesområdet, vilket inkluderar huvudämnet molekylärbiologi. Det totala antalet studenter är ca: 1200. Här finns mer uppgifter om utbildningen 2012.

BIG:s verksamhet leds av en prefekt, som utses för tre år i taget. Institutionens årsbudget omfattar drygt 40 miljoner kronor. Totalt arbetar 14 personer på BIG. Nästan alla tillhör kategorin teknisk och administrativ personal (t ex laboratorieassistenter och sekreterare) och ger service till grundutbildningen. BIG har också en egen studievägledare. Lärarna är normalt inte anställda vid BIG utan vid de biologiska forskningsinstitutionerna (se nedan). Här finns en sammanställning över de olika studierektorsämnena, och vilken institution de tillhör.

Forskning och forskarutbildning i biologi bedrivs vid ett antal sk hufo-institutioner (hufo = högre utbildning och forskning). På varje hufo-instititution finns minst en professor, ett antal högskolelektorer (som arbetar med utbildning och forskning), ett antal doktorander (som genomgår forskarutbildning) samt teknisk och administrativ personal. Många av lektorerna och doktoranderna medverkar i grundutbildningen.

De biologiska hufo-institutionerna är:

 

Högre undervisning och forskning i biologi finns också vid

Totalt finns ca 30 professorer i biologiska ämnen i Stockholm. Den biologiska forskningen finansieras av universitetet, statliga forskningsråd och forskningsstiftelser, EU samt olika uppdragsgivare som t ex Naturvårdsverket.

Vem bestämmer vad på BIG?

Institutionsstyrelsen och dess sammansättning

BIG leds av en institutionsstyrelse (IS) som består av 13 ledamöter. I styrelsen ingår, förutom prefekten och ställföreträdande prefekten, följande valda ledamöter:

7 representanter för lärare/forskare

1 representant för forskarstuderande med assistenttjänstgöring inom grundutbildningen,

1 representant för BIG:s TA-personal,

2 representanter för studenter i grundutbildningen.

Alla ledamöter väljs för tre år, utom studentrepresentanterna, som väljs för ett år i taget. För varje ledamot utses en suppleant. Val av ledamöter till IS äger rum i slutet på höstterminen. BIG:s prefekt är ordförande. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

 

Vid sidan om styrelsen finns ett rådgivande kollegium, där bl a flera studentrepresentanter ingår. Kollegiet sammanträder ungefär en vecka före institutionsstyrelsen.

Styrelsens arbetsuppgifter

De viktigaste arbetsuppgifterna för IS är följande:

- besluta om riktlinjer för institutionens verksamhet

- besluta om budget för institutionen (lärarresurser, material och fältundervisning mm)

- avge förslag till kursplaner

- besluta om läsårsschema och kurslitteratur

- besluta om inrättande och tillsättning av TA-tjänster

- avge yttrande över remisser som rör utbildningen

- följa upp och utvärdera utbildningen

BÄR, Biologiska Ämnesrådet

För att kunna förbereda arbetet i institutionsstyrelsen har studenterna ett eget organ, biologiska ämnesrådet (BÄR). På ämnesrådets möten, som hålls ungefär var fjärde vecka, har du en möjlighet att diskutera bl a institutionsstyrelsens dagordning, yrkanden från de studerande, kursplaner, schema, litteraturval osv. BÄR fungerar också som ett allmänt informations- och diskussionsforum. Alla studenter är välkomna att delta i BÄR:s möten!

Facebook BÄR har en offentlig grupp på Facebook.